Teisinė informacija

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Civilinis kodeksas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.107687/asr

Muziejų rinkinių valdymo ir tvarkymo nuostatai

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/80b72f70d25711ed9b3c9397e1236c2a?jfwid=kkrt34yp4

Lietuvos Respublikos muziejų įstatymas

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.29578/dgqqixVJub

Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.324512

Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/10c6bfd07bd511e6a0f68fd135e6f40c/asr

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c6dd7dc2e23411e6be918a531b2126ab/asr

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

Dėl Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/520f97e11db111e79f4996496b137f39/asr

Kultūros ministro įsakymai

Dėl muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcijos patvirtinimo

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B4F13D66ADB6

Dėl muziejinių vertybių (eksponatų) vertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo

https://e-seimasx.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/80b72f70d25711ed9b3c9397e1236c2a?jfwid=-fzealm4qv

Dėl ilgalaikio muziejininkų kvalifikacijos tobulinimo nuostatų patvirtinimo

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.330396?jfwid=bkaxmsuq

Dėl kvalifikacinių reikalavimų nacionalinių, Respublikinių ir savivaldybių muziejų vadovams ir nacionalinių, Respublikinių ir savivaldybių muziejų vadovų pavaduotojams – vyriausiesiems fondų saugotojams patvirtinimo

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/1f0a8680c1e211e39009d0df9046dd84/asr

Dėl kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių muziejuose, bibliotekose, archyvuose ir kulto pastatuose, apsaugos ir evakavimo instrukcijos patvirtinimo

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.302283/asr

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. ĮV-898 „Dėl Muziejaus veiklos ir valdymo kokybės rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b4d0c3621de811eaadfcfdb735b57421

Dėl kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir etikos taisyklių patvirtinimo

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/eee27da282bd11e7b075905f6c3d6a10?jfwid=bkaxmh6s

Dėl Valstybės ir savivaldybių įstaigų kultūros ir meno darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/06435ff09d7611e796fec328fe7809de/asr