Muziejui 95!

Šių metų lapkričio mėnesį Utenos kraštotyros muziejui – 95-eri!
Kasdienio kruopštaus darbo, naujų ir atnaujinamų ekspozicijų, parodų, renginių, susitikimų, švenčių, ekspedicijų, konferencijų, projektų, leidinių metai.
Muziejaus gimtadienio šventė tegu prasideda nuo istorijų pasakojimo – o istorijas kurs eksponatai. Kiekvieno mėnesio pradžioje iki lapkričio 22 d. Jūsų dėmesiui pasiūlysime pasakojimus apie Muziejų, miestą ir jo apylinkes, žmones.

95-eri!

Utena nebuvo nuošali vieta, nes nuo seno kūrėsi prie kelio Kaunas–Daugpilis. Utena augo, keitėsi ir gražėjo, nuo negrįstų, sunkiai pereinamų gatvių pereidama prie išgrįstų, apsodintų medžiais ir apšviestų. Miesto centras buvo pilnas žmonių, turgūs vykdavo keliose aikštėse pakaitomis, klestėjo prekyba. Per pirmąjį dešimtmetį nuo Nepriklausomybės paskelbimo Utenoje daug įkurta, įsteigta, pastatyta, pakeista: mieste įsteigta taupomoji-skolinamoji kasa, suorganizuota Žemės ūkio draugija, atidarytas Ūkio banko skyrius, Lietuvos banko skyrius, įsteigtos Lietuvos ūkininkų sąjungos smulkaus kredito, gaisrininkų draugijos, žemės ūkio kooperatyvas, Nepriklausomybės karų kariai savanoriai gavo žemės, įkurta meteorologijos stotis, J. Basanavičiaus gatvėje pastatyta pieninė, užveistas miesto sodas, iki 1928 m. mieste pastatyti 139 namai, iš jų 6 mūriniai. Daug pokyčių įvyko švietimo srityje: kaimuose ir miesteliuose kūrėsi pradžios mokyklos, progimnazija buvo perkelta į Balsevičiaus dvaro rūmus (po žemės reformos dvaro sodyba buvo atiduota „Saulės“ draugijai). Čia įsikūrė vyresnės klasės, o kitos dirbo netoli rūmų buvusiame mediniame pastate, prie progimnazijos 1923 metais įsteigiami dvejų metų mokytojų kursai (jie veikė iki 1928 metų), finansuojami Švietimo ministerijos, 1926 m. progimnazijai suteiktas gimnazijos statusas. Leista atidaryti septintąją klasę. 1927–1928 mokslo metais mokykla išleido pirmąją abiturientų laidą, ją baigė 21 mokinys. 1929 m. lapkričio 25 d. LR švietimo ministro įsakymu „Saulės“ gimnazija pertvarkyta į valstybinę. Kurdami laisvą ir nepriklausomą valstybę, žmonės nepamiršo, kad ką tik buvo pasibaigusios Nepriklausomybės kovos, todėl mokėjo mokestį valstybės gynybai. Vietos valdžiai rūpėjo tvarka ir švara, pirkėjų aptarnavimo kokybė, kultūra ir visuomeninis gyvenimas. Nors Utena neturėjo laikraščio (tiesa, laikraštėlius leido gimnazistai, įvairių organizacijų nariai), tačiau knygynuose gyventojai galėjo paskaityti arba nusipirkti periodikos ir knygų, lankytis kino teatre, eiti į viešus vakarus, vaidinti teatre ar dainuoti chore, dalyvauti įvairių draugijų veikloje. Ir eiti į Muziejų! 1929 m. lapkričio 22 d. pradžios mokyklų inspektorius Antanas Namikas gavo Utenos apskrities valdybos leidimą steigti muziejų.
Parengė Bronislava Juknevičienė.
Eksponatai iš Utenos kraštotyros muziejaus fondų ir Lietuvos centrinio valstybės archyvo.

Tarpukariu Utena neturėjo laikraščio, todėl šio laikotarpio gyvenimas atkuriamas iš dokumentų bei nuotraukų. Apie Uteną rašė ir krašto spauda. 1933 m. „Lietuvos aido“ Nr. 233 buvo skirtas Utenos kraštui. Apie Uteną viename straipsnyje buvo rašoma: „...Utenos miestas ypač paskutiniais metais žymiai auga savo didumu, grožiu ir tautiškumu“, o žurnale „Mūsų dienos“ rašoma, kad „turbūt nėra labiau romantiško miesto Lietuvoje kaip Utena. Tai, gali sakyti, pats „paslankiausias“ miestas, kuris nejučiom pakeitė savo būtovę, persikeldamas net 4 kilometrus į šiaurę nuo tos vietos, kur miesto senovėje būta. „Mirusios“ senos Utenos archaiologiniai (kalba netaisyta) palaikai tebegaivina vietos žmonėse pasakas, padavimus, o gal net tikruosius praeities atsiminimus, kurie apipina Utenos miestą romantikos aureole.“

Muziejus. 1936 m. Muziejui buvo paskirtas nemažas kambarys naujoje Utenos pradžios mokykloje J. Basanavičiaus g. 32 (buvusi Rapolo Šaltenio progimnazija). Iki 1936 m. muziejus veikė privačiuose namuose, kur buvo įsikūrusi pirmoji Utenos pradžios mokykla (namai Aušros ir Vyžuonų gatvėse, neišlikę). Muziejaus vedėju buvo paskirtas Antanas Namikas. Jis įrengė vitrinas, eksponatus kabino ant sienų, eksponavo ant stalų ir palangių, pats ir inventorino. Už vadovavimą muziejui atlyginimo negavo, atvirkščiai – dalį mokyklų inspektoriaus atlyginimo jis išleisdavo vertingiems eksponatams pirkti, nes lėšų eksponatams įsigyti apskrities valdyba beveik neskyrė. Iki 1940 m. buvo suinventorinta 740 eksponatų.

Švietimas. 1936 m. baigtos statyti dvi šešių skyrių pradžios mokyklos. „Saulės“ gimnazijos mokiniai ir toliau mokėsi dvaro rūmuose. Pastatas 1931 m. buvo rekonstruotas, nebeliko savitos architektūros – kolonų ir balkono. Nuo 1932 m. Utenoje veiklą pradėjo Jono Basanavičiaus liaudies universitetas, kurį galėjo lankyti bet kuris lavintis norintis suaugęs uteniškis.

Kultūra ir visuomeninis gyvenimas. 1933 m. birželio 15 d. atidaryti Šaulių namai, ta proga į Uteną atvyko ministras pirmininkas Juozas Tūbelis, LŠS vadas Antanas Žmuidzinavičius, karo komendantas pulkininkas Pranas Saladžius ir kiti. Kiemelyje priešais šaulių namų fasadą prezidento vardo dienos proga buvo pasodintas ąžuoliukas. Šaulių namai tapo viso miesto ir apskrities kultūros centru. Čia vyko teatro vaidinimai, koncertai, skaitomos paskaitos. 1934 m. ant postamento carui Aleksandrui II skulptorius Boleslovas Plungė pastatė paminklą Jonui Basanavičiui. Nuo 1916 m. veikė lietuvių katalikų jaunimo sąjungos „Pavasario“ kuopa, įkurta kunigo Vladislovo Butvilos. 1936 m. kuopai priklausė daugiau kaip 600 narių, katalikiškai jaunimo organizacijai ateitininkams, veiklą pradėjusiems „Saulės“ progimnazijoje (1919–1920) – 120 narių. Didžiąją skautų organizacijos dalį sudarė mokiniai, Utenoje buvo įkurtos jūrų skautų ir oro skautų skiltys. Jaunalietuvių (lietuvių tautinės jaunuomenės sąjunga „Jaunoji Lietuva“) organizacija buvo labai negausi, bet 1938 m. Utenoje jiems pavyko surengti Aukštaičių apygardos dainų šventę. Labai aktyviai veikė Utenos šauliai – vaidino teatre, suorganizavo chorą, vadovaujamą Vinco Grigaliūno, turėjo savo sporto klubą „Šaulys“, Rašėje ir Narkūnuose rengė Jonines. Į šaulių suorganizuotą Lietuvos nepriklausomybės 20-mečio minėjimą atvyko prezidentas Antanas Smetona ir kiti svarbūs valstybės pareigūnai. Knygas uteniškiai pirko Lietuvos katalikų mokytojų sąjungos knygyne „Žibintas“ (dabar – Utenos kolegijos pastatas), kurio įsteigėjas buvo mokytojas Juozas Namikas, o ilgametis vedėjas J. Kazickas, ir Jono Stankūno knygų kioske Basanavičiaus–Putvinskio (dabar – Maironio) tarpugatvyje. Apie 1932 m. žydai įsteigė kino teatrą „Orionas“, bet gyvavo jis tik dvejus metus. „Pažangos“ bendrovė užsiėmė laikraščių ir žurnalų platinimu. Žydų jaunimas buvo susibūręs į „Makabi“ futbolo komandą.

Sveikatos apsauga. 1932 m. rekonstruota ligoninė. Nuo 1931 m. vaikų gydytoja dirbo Nina Aleksejeva. 1933 m. pradėjo dirbti gydytojas Antanas Grigelis. Jis buvo pirmasis ligoninės rentgenologas, jo žmona Birutė Kairiūnaitė buvo stomatologė. 1939 m. Utenos mieste dirbo 10 gydytojų, 4 dantų gydytojai, 6 žydų tautybės gydytojai dirbo privačiai. Ligoninėje dirbo 6 gydytojai, 5 gailestingosios seserys, 2 akušerės.

Socialinė apsauga. Švietimo draugijos „Saulė“ Utenos skyrius šalia gimnazijos įkūrė vaikų darželį ir bendrabutį mergaitėms. Darželio vaikais ir bendrabučio auklėtinėmis rūpinosi vienuolės iš Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų vienuolijos. Jos buvusio dvaro pastatuose įkūrė ir senelių bei našlaičių prieglaudą. 1933 m. prieglaudoje gyveno 50 našlaičių, lėšas jai išlaikyti skyrė Utenos apskrities valdyba.

Miesto plėtra. Nuo 1932 m. pradėti rengti gatvių tvarkymo projektai, pagal kuriuos numatyta tiesinti gatvių trasas, gerinti jų nuolydžius. Naujai tiesiamos gatvės turėjo patogiau sujungti atskiras miesto dalis. Pagal „Mūro įstatymą“ per keletą metų buvo nugriauta apie 60 lūšnų, sandėlių, o vietoj jų aplink Utenio aikštę iškilo mūriniai pastatai. Miestas užėmė 198 ha, jame buvo 40 gatvių, jų ilgis 25,2 km. Didelė dalis gatvių buvo išgrįstos. Visose tvarkomose gatvėse padaryti betoniniai šaligatviai. 1932 m. Kauno–Daugpilio trakte, Utenos miesto teritorijoje, paklota 1,5 km asfalto dangos. 1933 m. birželio 15 d. Utenoje atidaryti Šaulių namai. 1933 m. pastatyti Lietuvos banko Utenos skyriaus rūmai. Pastatą suprojektavo architektas M. Songaila, statė ir įrangą tiekė 15 Lietuvos ir užsienio bendrovių bei firmų. 1938 m. pastatyta moderni miesto pirtis – pirmoji tokio pobūdžio Lietuvoje. 1935 m. ištiesinta Krašuonos upės vaga. Vietoj medinio tilto per J. Basanavičiaus gatvę buvo pastatyti gelžbetonio tiltai per V. Putvinskio ir J. Basanavičiaus gatves. Augo gyventojų skaičius, buvo rūpinamasi žmonių reikmėmis, miestas darėsi gražesnis. Savivaldybė iš dvarininkų Balsevičių miestelėnų reikmėms nupirko Vyžuonėlio ir Dauniškio ežerus ir juose įrengė viešas maudykles. Gaisrus gesino gaisrininkų savanorių draugijos (GSD) komanda, jos būstinė iki 1940 m. buvo Šaulių namuose. Gesinti gaisrų gaisrininkai važiavo ne tik arkliais, bet ir automobiliu. 1936 m. Utenoje gyveno 5550 gyventojų, per trejus metus jų padaugėjo iki 6276.

Ekonomika, transportas, prekyba

1932 m. gruodžio 4 d. Utenoje buvo įsteigtas Lietuvių verslininkų sąjungos Utenos skyrius. Pirmininku išrinktas Jonas Tidikis. 1937 m. gruodžio 4 d. skyrius, minėdamas penkerių metų sukaktį, suruošė didelę lietuvių verslininkų šventę ir išleido specialų Utenai skirtą lietuvių verslininkų laikraščio „Verslas“ numerį. 1937 m. Lietuvių verslininkų sąjungos Utenos skyriui priklausė apie 80 narių. Utenoje buvo galima nusipirkti audinių, kailių, gatavų drabužių, baldų ir kanklių, įvairių maisto produktų, daržovių sėklų, betono dirbinių, veikė malūnas, šaltkalvio dirbtuvės, bene žymiausios įmonės buvo Jono Tidikio ir Balio Lasio „Mašinų mechaniška dirbtuvė“, Juozo Bradelio „Elektro-mechaniška dirbtuvė“ ir Kaušylos žemės ūkio technikos ir malūnų turbinų gamykla, uteniškiai galėjo pasisiūti rūbų, apsikirpti garsioje Prano Sabalio kirpykloje, nueiti į „Visuomenės“ restoraną ar į „Metropolį“. Visą parą buvo tiekiama šviesa, už kilovatą mokama 1,3 Lt. Keleivius aptarnavo privati autobusų stotis. Iki 1932 m. beveik visa Utenos prekyba, amatai, pramonė buvo žydų rankose. Žydai supirkinėjo linus, sėmenis, javus, išdirbo odą ir kailius, turėjo tekstilės dažyklą, karšyklą, veltinių dirbtuves, batų siuvyklas. Žydų parduotuvėse buvo galima įsigyti įvairių prekių: nuo saldainių iki skardos dirbinių. Daug žydų buvo puikūs dailidės, staliai, siuvėjai, kalviai, užsakymus atlikdavo laiku ir kokybiškai. Žydams priklausė elektros stotis, valcų malūnas, lentpjūvė (dabartinėje K. Donelaičio g.), Kauno ir Sodo g. sankryžoje stovėjo Gordono viešbutis (pastatas nugriautas tik 1986 m.), Šmuilos Lipčico restoranas ir viešbutis veikė dabartinio Registrų centro pastato vietoje. 1921 m. Utenoje gimė ir iki 1935 m. gyveno Boruchas Lacas, vėliau garsus kardiologas.

Emigracija

1937 m. iš Utenos apskrities į Vakarus išvyko 52, 1938 m. – 33 ir 1939 m. – 18 žmonių. 1939 m. iš Utenos apskrities daugiausia emigravo į Argentiną (8), JAV (4), Pietų Afriką (2).

Šis dešimtmetis Utenai buvo klestėjimo metas, todėl ir teksto niekaip nepavyko parašyti trumpo. Ačiū visiems, kurie perskaitė iki galo. O dar išsamiau apie ikikarinės Utenos kultūrinį, ūkinį, visuomeninį gyvenimą ir žymias asmenybes galite sužinoti Muziejaus Utenos miesto istorijos ekspozicijoje.

 

Parengė Bronislava Juknevičienė.

Eksponatai iš Utenos kraštotyros muziejaus fondų ir Lietuvos centrinio valstybės archyvo.

Parengta pagal medžiagą, surinktą iš įvairių šaltinių, ruošiant Utenos miesto istorijos ekspoziciją.

Utenos kraštotyros muziejui 95-eri metai!
Kasdienio kruopštaus darbo, naujų ir atnaujinamų ekspozicijų, parodų, renginių, susitikimų, švenčių, ekspedicijų, konferencijų, projektų, leidinių metai.
Muziejaus gimtadienio šventė tegu prasideda nuo istorijų pasakojimo – o istorijas kurs eksponatai. Kiekvieno mėnesio pradžioje iki lapkričio 22 d. Jūsų dėmesiui pasiūlysime pasakojimus apie Muziejų, miestą ir jo apylinkes, žmones.
Šiandien eksponatai pasakoja apie žmones ir miestą 1941–1950 m.
Po intensyvių statybų, gatvių tvarkymo darbų, pakeitusių Utenos miesto veidą, amatų, prekybos, ekonomikos klestėjimo, įdomaus kultūrinio ir visuomeninio gyvenimo antruoju nepriklausomybės dešimtmečiu atėjo 1940-ieji. Pasaulinis karas dar nebuvo prasidėjęs visu pajėgumu, Suomija kariavo su Sovietų Sąjunga, padėti suomiams vyko savanoriai iš viso pasaulio, iš Lietuvos irgi. Didelio nerimo kaip ir nebuvo – žmonės planavo pavasario darbus, tikėjosi aplankyti atgautą Vilnių, kaip ir visada įvairiais renginiais iškilmingai atšventė Vasario 16-ąją, nenutuokdami, kad greitai Nepriklausomybės minėjimas bus uždraustas ilgiems metams. Vasarą karo veiksmai suaktyvėjo, Lietuvoje žmonės, pasiklausę žinių, aptarinėjo vokiečių karo žygį link Paryžiaus. Sovietų Sąjunga griežtai neigė, kad gali kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, bet birželio pradžioje pasienyje pradėjo telkti karinius junginius, birželio 14 vėlų vakarą Lietuvai įteikė ultimatumą, o birželio 15 d. į šalį jau įvedė savo kariuomenę. Liepos 21 d. Lietuvoje buvo įvesta sovietinė santvarka, valstybė tapo sovietų socialistine respublika, o rugpjūčio 3 – aneksuota, t. y. tapo Sovietų Sąjungos dalimi. Buvo vykdomi ekonominiai, socialiniai, kultūriniai, administraciniai pertvarkymai, o galutinė Lietuvos ūkio aneksija įvykdyta 1941 m. kovo mėn., kai iš apyvartos buvo išimtas litas.
Utenoje 1940 m. rudenį nacionalizuotos pramonės įmonės, 24 didesnės krautuvės, suimti pirmieji 20 miesto gyventojų: mokytojų, policininkų, tarnautojų. Utenos miesto burmistras Juozas Bartašius buvo vienas pirmųjų, ištremtų į Sibirą. Daugelio žmonių gyvenimas apsivertė...
Po metų vėl tragiški įvykiai – 1941 m. birželio 22 d. prasidėjo Vokietijos–Sovietų Sąjungos karas, bet žmonės turėjo vilties atgauti sovietų panaikintą nepriklausomybę. Utenoje susikūręs partizanų būrys užėmė miestą, nuginklavo dalį milicininkų, paleido iš NKVD areštinės kalinius, paėmė į nelaisvę raudonarmiečius ir vietinius aktyvistus. Sukilėliai, kurių tuo metu mieste buvo 53 vyrai, vadovaujami Alfonso Patalausko, ėmėsi atkurti miesto administraciją ir organizuoti jos apsaugą. Valdžią į savo rankas perėmė miesto ir apskrities komendantas kpt. Benediktas Kaletka.
Birželio 26 d. į Uteną įžengė vokiečių kariuomenė. Sovietinę okupaciją pakeitė nacistinė. Didžiausios represijos buvo nukreiptos prieš žydų tautybės žmones. Sinagogos buvo paverstos laikinais arešto namais, Ežero g. įkurtas getas, žydai grupėmis buvo varomi į Šilinės miške įrengtą stovyklą. Beveik kasdien iš stovyklos žmonės buvo išvedami grupėmis po 35–40 ir sušaudomi Rašės miške. 1941 m. rugpjūčio 29 d. žydų bendruomenės Utenoje nebeliko.
Lietuvos karininkai, inteligentija ir vokiečių okupacijos metais neprarado vilties atkurti Lietuvos nepriklausomybę. Utenoje buvo įkurtas antinacinės „Kęstučio“ organizacijos skyrius (apie 350 narių). „Kęstučio“ organizacijai priklausė ir pats Utenos apskrities viršininkas Bronius Stasiūnas, rėmė kunigas Petras Rauda, gimnazistai slapta leido laikraštėlį „Prošvaistė“. 1944 m. vasario mėn. Utenoje buvo suformuotos dvi Povilo Plechavičiaus vadovaujamos Vietinės rinktinės kuopos, vadais paskirti Jonas Augutis ir Jurgis Sirgedas. Mokyklų, gimnazijų vyresnės klasės liko beveik be berniukų. Atleisti nuo egzaminų, jie savanoriais išvyko į Marijampolės karo mokyklą.
1944 m. liepos 9–10 d. Utenoje jau buvo sovietų kariuomenė. Utena tapo vienu svarbiausių represinių struktūrų centrų kovoje prieš partizanus. 1946 m. pabaigoje Utenos valsčius priklausė Vytauto apygardos partizanų Liūto rinktinės, vėliau – Didžiosios kovos apygardos B rinktinės veikimo zonai. Dabartinio rajono ribose įvairiu laiku veikė apie 1200 partizanų, aktyvūs rezistencinėje kovoje buvo ir Utenos gimnazijos moksleiviai. Miesto gyvenimas vyko ginkluotos rezistencinės kovos, trėmimų ir represijų fone.
1940–1941 m. iš Utenos rajono į šiaurines ir rytines Rusijos vietoves ištremti 335, išvežti į lagerius 145 gyventojai. Traukdamiesi Raudonosios armijos kariai nužudė 15 gyventojų, žuvo 9 sukilėliai. 1945–1953 m. ištremti 2597 gyventojai.
1946 m. mieste surašyti 5083 gyventojai. Kiek iš jų buvo muziejaus lankytojai? Į muziejų niekas nėjo, nes jo nebuvo! Abi okupacijos beveik sunaikino viską, ką surinko Antanas Namikas, o ir pats muziejaus įkūrėjas su šeima atsidūrė Sibire. Muziejus „dirbo“ tik valdžios raštuose – jis buvo atkurtas, net tris etatus turėjo, bet vietos valdžiai nebuvo svarbu, vyks veikla ar ne. Kaip to įrodymas – muziejaus direktorės pareigas ėjo trijų klasių išsilavinimą turinti Vera Bojeva. Tik po dviejų metų muziejus gavo nedideles patalpas S. Dariaus ir S. Girėno g., o direktoriumi buvo paskirtas Bronius Vansevičius. Į muziejų sugrįžo dalis A. Namiko surinktų vertybių. Į fotografijos inventorinę knygą buvo įrašyti pirmi eksponatai – 51 nuotrauka. Jokia ūkinė ar kultūrinė veikla nevyko be valdžios nurodymų – jais vadovaujantis buvo tvarkomi ir muziejaus fondai, ypač aktyviai veikė eksponatų nurašymas: nurašomi tautodailės eksponatai, šventųjų skulptūrėlės, vertingos kelių šimtų metų senumo knygos, net ir nuotraukos su liaudies gynėjais, kuriuos žmonės vadino stribais. Kaip galima lankytojams rodyti nuotraukas, diskredituojančias sovietinę tikrovę?! O tikrovėje buvo daug žmonėms nesuprantamų dalykų – kodėl mokesčius valstybei reikia vežti su raudonomis vėliavomis, džiaugsmingai nusiteikus žygiuoti miesto ir net miestelių gatvėmis naujai įvestų švenčių metu, rengti talkas malkų ruošimui, kad mokyklose būtų šilta. J. Basanavičiaus gatvėje vis dar stovėjo paminklas Jonui Basanavičiui, o Vytauto aikštėje – Kristui, bet jau kilo paminklas sovietiniams kariams. Iš žmonių buvo reikalaujama aktyviai dalyvauti visuomeniniame gyvenime – lankytis bibliotekose ir susidomėjus skaityti apie tarybinės liaudies laimėjimus, dalyvauti suvažiavimuose: gydytojų, mokytojų, moterų, kolūkiečių, spartakiadose ir dainų šventėse, kuriose skambėjo posmai, šlovinantys Stalino–Lenino partiją. Atsirado naujos visuomeninės pareigos – agitatoriai, nes kitaip liaudis nežinotų, kad socialistinė santvarka pranašesnė už kapitalistinę ir kad rinkimų sistema Sovietų Sąjungoje pati demokratiškiausia pasaulyje!
Nors ir baimėje, netikrume, pamažu įsigalint nuostatai „viena kalbu, kita galvoju“ gyvenimas ėjo pirmyn. Uteniškiai rengė miesto tvarkymo talkas, tvarkė buvusią Utenio aikštę, po karo tapusia Tarybų, skaitė knygas (ne tik partijos nutarimus) bibliotekoje, atidarytoje Šaulių namuose. Berniukai ir mergaitės mokėsi atskirose gimnazijose, pradinėje mokykloje įkurtos rusiškos klasės, Jasonių dvare atidaryti vaikų namai, nuo 1945 m. pradėtas leisti laikraštis „Lenino keliu“. Knygų buvo galima nusipirkti Utenos bazėje-knygyne (Kauno g. 29), nuo 1948 m. knygynas jau vadinosi Utenos centriniu knygynu ir veikė Utenio a. 12. Susirgę ėjo gydytis pas tuos pačius gydytojus, kaip ir iki karo, tik jau ne privačiai dirbančius, nes privati gydytojų praktika buvo uždrausta, vaistinės nacionalizuotos. Įkurta Sanitarijos-epidemiologijos stotis, jos paslaugų ypač reikėjo po karo, nes iš sovietinių respublikų, ieškodami geresnio gyvenimo, į Lietuvą plūdo tūkstančiai žmonių. 1945 m. pradžioje nurodyta sunki sanitarinė-epideminė padėtis, o gydytojų ir medicinos seserų trūko, todėl gydytoja stomatologė Birutė Grigelienė suorganizavo Raudonojo Kryžiaus medicinos seserų kursus. Gaisrininkai patys, laisvu nuo darbo metu, įsirengė patalpas J. Basanavičiaus g. 62 iš uteniškio konfiskuotame nebaigtame statyti dviejų aukštų mūriniame name. Paštas buvo pervadintas Ryšių kontora, tarp 17 darbuotojų tik keletas pašte buvo dirbę iki karo. Nuo 1947 m. viršininkai buvo atsiunčiami iš Maskvos, telefonininkės – rusės, todėl Ryšių kontoroje lietuviškai sunkiai buvo galima susikalbėti. Darbo buvo daug – siuntiniai keliavo į Sibirą ištremtiems artimiesiems (net iki 300 per dieną), kareiviams, paimtiems į sovietinę armiją. Tik laiškų į užsienį giminėms uteniškiai nerašė, nes bijojo Sibiro. Į Uteną keliavo laiškai ir sveikinimai iš tolimų tremties vietų, pilni vilties sugrįžti į gimtinę, jaunuoliai draugavo ir kėlė vestuves.
1950 m. pertvarkytas respublikos administracinis suskirstymas, Utena tapo rajono centru.
Parengė Bronislava Juknevičienė.
Eksponatai iš Utenos kraštotyros muziejaus fondų.
Naudota literatūra:
Algimantas Miškinis, Rytų Lietuvos miestai ir miesteliai, II knyga. Vilnius, 2005.
Utenos krašto enciklopedija. Sudarytojas ir spec. redaktorius Gediminas Isokas, Vilnius, 2001.