Tradiciniai amatai šiuolaikinėje bendruomenėje

Utenos kraštotyros muziejus pradėjo įgyvendinti projektą „Tradiciniai amatai šiuolaikinėje bendruomenėje“ 2022-06-23 Nr. 20AM-KU-21-1-05690-PR001, parengtą vadovaujantis Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ veiklos „Tradicinių amatų centrų plėtra“ projekto finansavimo sąlygų aprašo bendraisiais reikalavimais bei atitinkantį Utenos rajono savivaldybės strateginį plėtros plano 2018–2024 metams, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. TS-64 „Dėl Utenos rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2018–2024 metams patvirtinimo“, 2.3.1.3 priemonę „Atnaujinti ir (arba) plėsti Utenos rajono savivaldybės kultūros įstaigų materialinę aplinką“. Atitinkantį Priemonės prioriteto – skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse – reikalavimus.

Tęsiame veiklas, kurias pradėjome sėkmingai įgyvendindami Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ veiklos „Tradicinių amatų centrų plėtra“ 2019-01-31 (sutarties Nr. 20AM-KU-18-1-03443-PR001) projektą.

Šio projekto kompleksinis tikslas – išsaugoti Utenos krašto etninės kultūros paveldą, skatinti amatų tęstinumą ir plėtrą, telkti Utenos savivaldybės teritorijoje gyvenančius amatininkus, būti patraukliems kūrybine veikla užsiimantiems visų amžiaus grupių lankytojams ir tapti kultūros bei paveldo pažinimo vieta. Telkti, veikti ir kurti tradicinių amatų meistrus, kūrybinio sektoriaus atstovus ir miesto bendruomenę, siekiant teigiamo poveikio asmens gerovei ir saviraiškai, kuriant efektyvius bendradarbiavimo ryšius.

Projekto veiklos tikslai:

  • Siekdami užtikrinti edukacinės veiklos tęstinumą prisitaikant prie nuotolinių mokymų sąlygų ir nekontaktinio mokymo reikalavimų norime įrengti vaizdo pamokų studiją, skirtą nuotoliniams amatų mokymams, autentiškai medžiagai fiksuoti, saugoti, demonstruoti, pristatyti ir pakartotinai naudoti.
  • Siekdami ilgalaikio poveikio ir tvaraus medžiagų naudojimo darniam užimtumui vystyti, įvaizdžiui gerinti, turizmui skatinti, norime įrengti lauko suolus bei stalus, tinkamus edukaciniams užsiėmimas ir kūrybiniams susitikimams rengti lauko sąlygomis Centro prieigose.
  • Norėdami atskleisti regiono savitumą suformuosime Utenos krašto sertifikuotų tradicinių amatų meistrų gaminamų tautinio paveldo produktų ekspoziciją – turėti autentiškų praktinės veiklos rezultatų pavyzdžius, kurie papildys edukacinių programų turinį, sustiprins amatų demonstravimo įtaigumą, bus naudojami kaip galimas amato veiklos rezultatas.
  • Skatinti liaudies meistrų verslumą, veiklų mobilumą, Centro savarankiškumą, siekiant prisitaikyti prie šiuolaikinės bendruomenės poreikių.

Projekto uždaviniai:

Siekiant išsikeltų tikslų įgyvendinimo numatome šiuos projekto „Tradiciniai amatai šiuolaikinėje bendruomenėje“ uždavinius:

  • Įrengti vaizdo pamokų studiją, skirtą tiesioginiams nuotoliniams amatų mokymams ir vaizdo įrašams kurti.
  • Esamą Centro infrastruktūrą pritaikyti edukaciniams užsiėmimams ir kūrybiniams susitikimams rengti lauko sąlygomis.
  • Atskleidžiant regiono savitumą suformuoti Utenos krašto sertifikuotų tradicinių amatų meistrų gaminamų tautinio paveldo produktų nuolatinę ekspoziciją.
  • Telkti tikslinę grupę – 17 tradicinių amatų meistrų ir sertifikuotų amatininkų – įvairiapusės kultūrinės, edukacinės veiklos plėtrai, kultūros ir gamtos paveldui išlaikyti, atkurti ir atnaujinti:

Projektu sąmoningai ir kryptingai skatinsime tikslinės grupės – sertifikuotų tradicinių amatų meistrų ir amatininkų bei visuomenės, ypač – asmenų, besidominčių savo krašto istorija, tradiciniais amatais, siekiančių domėjimąsi realizuoti įtraukios (dalyvaujamosios) kultūros veiklose, švietimo įstaigų darbuotojų, dirbančių gamtos, pažinimo, dailės, darbų ir kt. ugdymo srityse, įvairių amžiaus grupių mokinių, socialinę atskirtį patiriančių asmenų – bendradarbiavimo, atvirumo ir ilgalaikių ryšių.

Projekto lėšomis numatyta įsigyti įranga, skirta nuotoliniams mokymams, vaizdo pamokų studijai įrengti, autentiškai medžiagai fiksuoti, pristatyti ir saugoti bei meistrų ir užsiėmimų dalyvių aprūpinimas priemonėmis leis užtikrinti edukacinių ir kitų veiklų tęstinumą, paslaugas ne tik teikiant kontaktiniu būdu, bet ir perkeliant į skaitmeninę erdvę.

Siekiame skatinti liaudies meistrų verslumą, veiklų judumą / mobilumą, Centro savarankiškumą, aktyvinti dalyvavimą įvairiose veiklose visame regione bei ieškant galimybių vykti į tolimesnių partnerių veiklas už Lietuvos ribų.