Socialinės jautros projektas „Šviesioji gyvenimo pusė“

Projektas „Šviesioji gyvenimo pusė“ parengtas vadovaujantis 2014–2020 Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projekto finansavimo sąlygų aprašo bendraisiais reikalavimais bei atitinka Utenos miesto vietos veiklos grupės 2016–2022 m. vietos plėtros strategijos iškeltą uždavinį 1.1. sociokultūrinių užimtumo veiklų organizavimas socialinę patiriantiems asmenims ir veiksmą 1.1.2. neįgaliųjų sociokultūrinis užimtumas ir integracijos veiklos. Projekte numatyta įtraukties ir integracijos forma – socialinių, emocinių kompetencijų ir užimtumo skatinimas, socialinės atskirties mažinimas per paveldo pažinimą. Sprendžiama problema – mažinti socialinę atskirtį ir didinti užimtumą Utenos mieste sudarant prielaidas kūrybiškumui. Pasirinkta tikslinė socialinę atskirtį patirianti grupė – neįgalieji, t. y. asmenys, kuriems pagal Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą yra nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis, ir jų šeimų.

Projektas „Šviesioji gyvenimo pusė“ – tęstinis socialinės jautros projektas, telkiantis veikti ir kurti socialinės atskirties grupę – neįgaliuosius, kūrybinio sektoriaus atstovus – savanorius ir miesto bendruomenę, siekiant teigiamo poveikio asmens gerovei ir saviraiškai, kuriant efektyvius bendradarbiavimo savitarpio ryšius. Inicijuodami ir organizuodami tikslinės grupės ir miesto bendruomenės bendrystę, kultūrinį ir visuomeninį veiklumą per sociokultūrines veiklas – kūrybines-terapines dirbtuves „Amatų klubas“, kultūrinį-pažintinį-patyriminį veiklumą, savanoriškas veiklas bei tikslinių projekto grupių sinergiją sieksime atskirties mažinimo. Projekto rezultatų tarpusavio pagalbai, socialinei ir kūrybinei partnerystei motyvuosime ir ugdysime savanorius. Šiuo projektu sąmoningai ir kryptingai skatinsime tikslinės grupės ir visuomenės bendradarbiavimą, atvirumą bei ilgalaikius ryšius. Drauge dalyvaudami projekto veiklose žmonės patirs ieškojimų–atradimų grandinę, išgyvens menines patirtis ir įspūdžius, reflektuos ir analizuos, dalyvaus šventėse ir akcijose, praktiniuose potyriuose. Projekto dalyviai – tikslinė grupė neįgalieji – gaus įvairias kompleksines paslaugas, orientuotas į užimtumo sferas, kurių dėka galės lengvai ir ilgalaikiai integruotis į visuomenę. Išaugs tikslinės grupės narių socialiniai, kūrybiniai, darbiniai, komunikaciniai įgūdžiai per kultūrines, edukacines, praktines veiklas. Bus sukurtos naujos kompetencijos, sampratos ir resursai bei įtvirtinta ilgalaikė mobili veiklos forma darbui su neįgaliaisiais. Įsigijus mokymams reikalingą įrangą bei baldus ateityje savanorių mokymai galės vykti bet kurioje neįgaliųjų institucijoje, draugijoje ar jų organizuojamuose renginiuose. Savanoriai pagal parengtas specializuotas edukacines programas tęs pakartotinius mokymus neįgaliesiems. Bendradarbiavimas ir dalyvavimas neįgaliųjų socializacijoje stiprins vietos bendruomenę ir kurs gerą bendradarbiavimo praktikos modelį.

Projekto „Šviesioji gyvenimo pusė“ veikla finansuojama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų – 71881,42 Eur, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų – 6342,48 Eur bei Utenos rajono savivaldybės biudžeto lėšų – 8691,54 Eur.
Projekto trukmė nuo 2018 m. rugsėjo 19 d. iki 2020 m. kovo 18 d. (18 mėnesių).